ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ ประกาศ สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๗

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ ประกาศ สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ดำเนินการ จัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จึงได้มีประกาศแต่งตั้งประธานฝ่ายต่างๆ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ อาศัยตามข้อบังคับของสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอแต่งตั้งท่านเป็นคณะอนุกรรมการ ในการปฏิบัติงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยมอบให้เลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้รับรองความถูกต้องต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
เอกสารฉบับนี้ ใช้ประกอบท้ายประกาศ ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยให้กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลด้วย
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑.นายปรมินทร์ นิยมพันธ์ ประธานอนุกรรมการ
๒.นายสมศักดิ์ ธีระนิธิ รองประธานอนุกรรมการ
๓.นายอนุชา ใจเปี่ยม เลขานุการ
๔.นายจีรชา ใจเปี่ยม กรรมการ
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า