กำลังใจมีไว้ให้กันและกัน มากหรือน้อยก็สำคัญ ขอให้มีพลัง , น.อ.หญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กำลังใจมีไว้ให้กันและกัน มากหรือน้อยก็สำคัญ ขอให้มีพลัง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 น.อ.หญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฝ่ายการพยาบาลพร้อมคณะกำลังพลฝ่ายการพยาบาลเข้ามอบกำลังแรงใจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีความพร้อมและให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาปฏิบัติภารกิจมุ่งสู่เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ สำหรับการขอรับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา[สมพ.] เพื่อ เป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ ในการเป็นสถาบันร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์ ตามกำหนดการตรวจประเมินในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี นาวาเอกจิระพงศ์ พฤกษ์พิจารณ์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา และคณะสายสนับสนุนการเรียนการสอนรับมอบ

ตลอดระยะเวลาหลังสถาการณ์โควิด -19 ฝ่ายการพยาบาล สนับสนุนการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมการรักษาสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานบริบาลผู้เจ็บป่วยด้วยมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและจริยธรรม ได้ดำเนินการสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำคัญของรพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มาอย่างต่อเนื่องและจะยังคงดำเนินการต่อไป จนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนต่างๆโดยกลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล ได้สร้างการบริการที่มีการบูรณาการ สนับสนุนการศึกษาของรัฐให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์นอกหลักสูตรสำหรับนักเรียน ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาต่อในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับอุดมศึกษา รองรับแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ของรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และผลิตแพทย์ที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านทั้งก่อนรับปริญญาและหลังรับปริญญาทางการแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาในสหสาขาวิชาชีพทางการบริการสุขภาพที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของกรมแพทย์ทหารเรือในการรองรับการเจริญเติบโตด้านสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) และการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการของกองทัพเรือ.


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า